กลุ่มบริหารงบประมาณ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

นางปิยะวดี  ใจคง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวรรณา  เพิ่มผล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางปิยะวดี  ใจคง
หัวหน้างานสำนักงาน , งานยานพาหนะ

นางกรวิกรานต์  เจริญพวก
หัวหน้างานนโยบายและแผน

 นางวรรณา  เพิ่มผล
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสุจิตรา   เมฆเวียน
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นายประสพ  สุขสบาย
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางวาสนา  จั่นทรัพย์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาววรรณา  สิทธิเดช
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางกชกร  มิ่มกระโทก
หัวหน้างานงานนิเทศติดตามและประเมินผล

แนะนำกลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 นางปิยะวดี  ใจคง               
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางรัตนาวดี  ฉายวิเศษพล    ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวรรณา  เพิ่มผล             ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ     

  1. ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
  2. เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เกี่ยวกับงานงบประมาณ และดูแลเรื่องงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
  3. ควบคุมดูแลการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายตามนโยบายของโรงเรียน  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การจัดทำรายงานทางการเงิน พัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบและเวลาที่กำหนด
  5. ควบคุมการปฏิบัติงานทุกงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ  และนโยบายบริหารโรงเรียน
  6. ตรวจสอบงานเพื่อความถูกต้อง เรียบร้อย ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสาร : กลุ่มบริหารงบประมาณ

รวมภาพกิจกรรม

13 ภาพ

บรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

ดูอัลบั้ม