กลุ่มบริหารงบประมาณ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

นางปิยะวดี  ใจคง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางรัตนาวดี  ฉายวิเศษพล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวรรณา  เพิ่มผล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางปิยะวดี  ใจคง
หัวหน้างานสำนักงาน , งานยานพาหนะ

นางกรวิกรานต์  เจริญพวก
หัวหน้างานนโยบายและแผน

 นางวรรณา  เพิ่มผล
หัวหน้างานสารบรรณ

นางรัตนาวดี  ฉายวิเศษพล
หัวหน้างานการเงินและบัญชี , งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นางสุจิตรา   เมฆเวียน
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นายประสพ  สุขสบาย
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางวาสนา  จั่นทรัพย์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาววรรณา  สิทธิเดช
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางกชกร  มิ่มกระโทก
หัวหน้างานงานนิเทศติดตามและประเมินผล

แนะนำกลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 นางปิยะวดี  ใจคง               
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางรัตนาวดี  ฉายวิเศษพล    ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวรรณา  เพิ่มผล             ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ     

  1. ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
  2. เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เกี่ยวกับงานงบประมาณ และดูแลเรื่องงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
  3. ควบคุมดูแลการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายตามนโยบายของโรงเรียน  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การจัดทำรายงานทางการเงิน พัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบและเวลาที่กำหนด
  5. ควบคุมการปฏิบัติงานทุกงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ  และนโยบายบริหารโรงเรียน
  6. ตรวจสอบงานเพื่อความถูกต้อง เรียบร้อย ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสาร : กลุ่มบริหารงบประมาณ

รวมภาพกิจกรรม

13 ภาพ

บรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

ดูอัลบั้ม