กลุ่มบริหารทั่วไป

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

นายศรีศักดิ์  พูลสมบัติ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์  ปักการะโถ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุริยัน นุกูลกิจ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายศรีศักดิ์  พูลสมบัติ
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม , สารสนเทศ

นายประสพ สุขสบาย
หัวหน้างานจัดการขยะ

นางสาวมนัทยา สายบัว
หัวหน้างานเกียรติภูมิ

นางสาวอำพร ศรีครินทร์
หัวหน้างานสวัสดิการ

นายสุรศักดิ์  ปักการะโถ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
หัวหน้างานจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน

นางจิรรัชช แสงสว่าง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางช่อผกา บุญมี
หัวหน้างานโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ

นางสาวศิริลักษณ์ ญานสังวรชัย
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ

นายจักรินทร์ บ้านเนิน
หัวหน้างานไฟฟ้า

นายสุริยัน นุกูลกิจ
หัวหน้างานประปา

นายจุมพล  คำรอต
หัวหน้างานโทรศัพท์

นางเบญจมาส  เข็มพงษ์
เลขานุการ

แนะนำกลุ่มบริหารทั่วไป

หน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 1. บริหาร ควบคุมและปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางแผนการแก้ไขปัญหาพัฒนางาน
 2. ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำโครงการ / งาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผลงานประจำปีของกลุ่มบริหารทั่วไป
 3. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ปรัชญา นโยบาย และแผนพัฒนาโรงเรียน
 4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานสำนักงาน
 5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มงานบริการ
 6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานอาคารสถานที่
 7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานประสานชุมชน
 8. วางแผนพัฒนาซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
 9. ส่งเสริมบุคลากรในกลุ่มให้เข้ารับการสัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม
 10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน
 11. ร่วมวางแผนการจัดสถานที่และพิธีการในการจัดกิจกรรมกับฝ่ายอื่น ๆ

หน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 1. ช่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไข วางแผนงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
 2. ทำหน้าที่ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
 3. ประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไปให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
  มีประสิทธิภาพ
 4. ช่วยดูแลงานบุคลกรให้ปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย
 5. ช่วยประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปมอบหมาย
 6. ช่วยให้มีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนโรงเรียนและกลุ่มบริหารทั่วไป
 7. ช่วยในการทำและเก็บสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของงานกลุ่มบริหารทั่วไป
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รวมภาพกิจกรรม

13 ภาพ

บรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

ดูอัลบั้ม