กลุ่มบริหารงานบุคคล

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

 
นางสาวสุรภา  เอื้อนไธสง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสินีพรรณ  วานิชเจริญธรรม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางใกล้รุ่ง  เจิมสุวรรณ 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีรยุทธ์  นิจสุข
หัวหน้างานสำนักงาน

นางสินีพรรณ    วานิชเจริญธรรม
หัวหน้างานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู

หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวณิชชากร  สร้อยระย้า
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นางศิวพร สุขวังไทร

นางสาวสุภาพร  เพิ่มพูล
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวเกศินี  ริมราง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์  (PS School)

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายจักรกฤษณ์  วรรณพยัญ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวสมปรารถนา ทองนาค
หัวหน้างานป้องกันสารเสพติดและเอดส์

นางทองใบ      สารจันทร์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นายสมพร      พ่อเพียโคตร
หัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน

นางใกล้รุ่ง  เจิมสุวรรณ 
งานหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย
งานหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางวาสนา  โอชนานนท์
งานหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายเอกสิทธิ์  วงษ์ษา
งานหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 งานหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเชิดชาย  สารจันทร์
งานหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะนำกลุ่มบริหารงานบุคคล

                 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสินีพรรณ วานิชเจริญธรรม ครู  คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางใกล้รุ่ง  เจิมสุวรรณ 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

หน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. บริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล นิเทศ ติดตาม ดูแลรับผิดชอบงานกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกสายงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เป็นกรรมการบริหารของโรงเรียน
 3. เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 4. จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล
 5. บริหารงานบุคลากร ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบงานบุคคล และสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
 6. บริหารจัดการในการจัดทำข้อมูลการเสนอความดีความชอบของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อคณะกรรมการร่วมพิจารณา
 7. ควบคุมดูแลให้นักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และพิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด
 8. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
 9. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง การอยู่เวร/ยามรักษาความ

ปลอดภัย ในวันปฏิบัติราชการ เวรเวลากลางคืนและเวรวันหยุดราชการ  จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล      

 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
 2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

รวมภาพกิจกรรม

13 ภาพ

บรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

ดูอัลบั้ม