กลุ่มบริหารวิชาการ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

นายสมหมาย  โอภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพเราะ  คณะพูล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิดาภา เมธากุล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิดาภา เมธากุล
หัวหน้างานสำนักงาน, งานรับนักเรียน

นางจรีรัตน์  เจริญสรรพพืช
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้

นางวิชุดา  ช้างแก้วมณี
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

นายพิสุทธิ์  เฮมสกุล  
หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นางนิตยา  สุวจิตตานนท์
หัวหน้าโครงการโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

นายสมหมาย  โอภาษี
หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาววราภรณ์  ศรีสมพงษ์ 
หัวหน้าโครงการห้องเรียนสองภาษา

นางจรีรัตน์  เจริญสรรพืช
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, โครงการโรงเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.)

นางสาวยุวดี  แก้วสอน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ : ERIC  (English Resources and Instruction Centre)

นางสุทธิลักษณ์  ฉัตรเงิน
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, งานห้องสมุด

นางสาวเพชรประภาร์   ชุมสาย
หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

นางสุนันท์  ชวาลารัตน์
หัวหน้างานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางรัศมี  เนตรสมานนท์
หัวหน้างานทะเบียน

นายชาญ  เถาวันนี
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

นางสาววาสนา  พันธษา
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางพเยีย  โพธิเกษม
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวจิติภัสร์  โชตินิธิธานันทร์
หัวหน้างานห้อง Resource Center

นายสุริยัน  นุกูลกิจ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวกวิตา  เจริญเมือง
หัวหน้างานส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการ

นางกชกร  มิ่มกระโทก
หัวหน้างานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แนะนำกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมหมาย  โอภาษี  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายอาดุน  ช้างแก้วมณี        ครู คศ. 3 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวไพเราะ  คณะพูล       ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิดาภา เมธากุล ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
  2. เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการเกี่ยวกับงานวิชาการในโรงเรียน ติดตามดูแลบริหารงานวิชาการ
  1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสาระท้องถิ่น
  2. ควบคุม ติดตามดูแล นิเทศการเรียนการสอน การปฏิบัติงานวิชาการของครูผู้สอนและปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารวิชาการทุกคน
  3. ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
  1. วินิจฉัยสั่งการที่จำเป็นกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดการเรียนการสอน
  2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสาร : กลุ่มบริหารวิชาการ

รวมภาพกิจกรรม

13 ภาพ

บรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

ดูอัลบั้ม