ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนศรียานุสรณ์ ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถนน ศรียานุสรณ์ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทร 039-311225 โทรสาร 039-301691 เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา เขตพื้นที่บริการได้แก่ เทศบาลเมือง เทศบาลจันทนิมิต เทศบาลท่าช้าง และเทศบาลพลับพลา- นารายณ์

สัญลักษณ์"

สัญลักษณ์” โรงเรียนศรียานุสรณ์ คือ อักษรย่อ ศส ภายในวงกลมอยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎครอบเลข 5 เหนือพระมหาพิชัยมงกุฏเป็นรัศมี 17 แฉก ด้านล่างของอักษรย่อในวงกลม ศส   มีข้อความ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ภายในแพรแถบ

ความหมาย ศ.ส.

ความหมาย ศ.ส. เป็นอักษรย่อ    “ศรียานุสรณ์” พระมหาพิชัยมงกุฏ ครอบเลข 5 หมายถึงที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รัศมี 17 แฉก นับจากด้านซ้าย หรือขวาถึงยอดมหาพิชัยมงกุฏได้จำนวน 9 หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา นำไปสู่ความก้าวหน้าเหนือกาลเวลา

ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียน สืบเนื่องมาจาก โรงเรียนหญิงมณฑลจันทบุรีที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรี เหนือศาลาท่าหลวง ถนนท่าช้างตรงข้าม กับวัดจันทนาราม แต่เนื่องจากมีบริเวณคับแคบขาดสนามเด็กเล่น หม่อมเจ้าสฤษดิเดชชยางกูรสมุหเทศภิบาล มณฑลจันทบุรีและพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ข้าหลวงธรรมการได้ร่วมกันจัดหาสถานที่ ที่เหมาะสมใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาที่ 37 ไร่ แต่ได้แบ่งให้โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 10 ไร่เศษ และทางราชการได้ตัดถนนรอบบริเวณโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนศรียานุสรณ์ จึงเหลือพื้นที่เพียง 15 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา

                 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2462 ณ บริเวณที่เป็นโรงเรียน ศรียานุสรณ์ในปัจจุบันนี้ อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 12 วา 2 ศอก ยาว 13 วา 2 ศอก ฐานรากหล่อเสาคอนกรีต เสาใต้พื้นชั้นล่างก่ออิฐ มีขนาดห้องกว้างบรรจุนักเรียนได้ห้องละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 12 ห้องเรียน ห้องกลางเป็นห้องโถงใหญ่ ใช้เป็นห้องประชุมนักเรียน อาคารเรียนหลังนี้สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2462 ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า “ศรียานุสรณ์” เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2463 ได้ทำการเปิดสอนครั้งแรก  ในวันที่ 4 ตุลาคม 2463 ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องเรียนครั้งแรก 7 ห้อง ครู 8 คน นักเรียน 205 คน ครูใหญ่คนแรก คือ คุณครูสุวรรณ วิภาชน์วิทยาสิทธิ์

ปรัชญา : ปญฺญา โลกสมึ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก)