วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์

สร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทย ภาคภูมิใจในตนเอง

 1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นนวัตกร
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 3. เสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในตนเองบนพื้นฐานความเป็นไทย
 4. พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย
 1. ผู้เรียนเป็นนวัตกร
 2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในตนเอง บนพื้นฐานความเป็นไทย
 4. โรงเรียนเครือข่ายได้รับการพัฒนาทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นนวัตกร

         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นนวัตกร

         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

         กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย

         กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

         กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการความรู้สู่การใช้ทักษะชีวิต

         กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความภูมิใจในตนเองและสังคมไทย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 นำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

         กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใส

         กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

มีคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ร่วมใจพัฒนา

รักเรียนรู้  คู่ทำดี

สะอาด  มารยาทงาม  เลิศล้ำวิชาการ

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
 1. เป็นเลิศทางวิชาการ
 2. สื่อสารสองภาษา
 3. ล้ำหน้าทางความคิด
 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก