ข่าวสาร-เอกสารสำหรับครู

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print

เอกสารสำหรับครู​ ...

จัดรวบรวมไฟล์งาน เอกสารเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ สำหรับคุณครูจัดทำรายงาน...

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
นับถอยหลังอีก

วัน

ผลงานคุณครู ที่นี่

เอกสาร 4 กลุ่มงานบริหาร

วช.ศส.01-บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง-การพัฒนา-และประเมินผลการใช้หลักสูตร
วช.ศส.02  -การวิเคราะห์หลักสูตรเขียนแผนการเรียนรู้-2564  ใหม่ล่าสุด
วช.ศส.03-แบบประเมินการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียน
วช.ศส.04-บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วช.ศส.05-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
วช.ศส.06-บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ
วช.ศส.07บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วช.ศส.08-บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน
วช.ศส.09-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายการสอน
วช.ศส.10-บัญชีการใช้สื่อการเรียนรู้ 
ดาวน์โหลด บันทึกตรวจสอบหลักฐาน-13-ตัวชี้วัด-เกณฑ์-ว21_2561
————————————————-
รูปแบบการจัดแฟ้มพัฒนาตนเอง (แฟ้มเหลือง)
1. นโยบายโรงเรียนศรียานุสรณ์  ดาวน์โหลด
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของครู  ดาวน์โหลด
————————————————-
– รายชื่อนักเรียน 2563 New!! [14-07-63]
ม.1 โหลดได้ที่นี่ ม.2 โหลดได้ที่นี่ ม.3 โหลดได้ที่นี่ ม.4 โหลดได้ที่นี่ ม.5 โหลดได้ที่นี่ ม.6 โหลดได้ที่นี่
– รายชื่อนักเรียน 2562 ดาวน์โหลด – รายชื่อนักเรียน 2561 ดาวน์โหลด
– เปลี่ยนคาบสอนแทน61 ดาวน์โหลด
– บันทึกข้อความขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
– รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดาวน์โหลด
– ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน ดาวน์โหลด
– เอกสารกิจกรรมลดเวลาเรียน ดาวน์โหลด

**รายงานการจัดการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด –19 (ระหว่างวันที่ 17 – 31 พ.ค. 2564) ดาน์วโหลดที่นี่

งานติดตามประเมินผล ใหม่ !!!
– รายงานการติดตามปี 2563 ดาวน์โหลด
งานนโยบายและแผน  

– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2564-ส่วนที่ 1  ดาวน์โหลด
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2564-ส่วนที่ 2  ดาวน์โหลด

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
– ขั้นตอนการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ดู
– บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด
– การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ใหม่ !!! ดาวน์โหลด
เอกสารด้านงานพัสดุ 
– บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 ดาวน์โหลด
– เอกสารขอให้จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ ดาวน์โหลด
– แบบการทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด
– เอกสารประกอบการจ้างการใช้พัสดุที่ผลิตภายใน  ดาวน์โหลด
– เอกสารประกอบการซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ดาวน์โหลด
เอกสารด้านการเงิน
– แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
– แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
– รายงานการเดินทางคนเดียว ดาวน์โหลด
– รายงานการเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ดาวน์โหลด
– รายงานการเดินทางคนเดียวโดยรถประจำทาง ดาวน์โหลด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียด new (19-08-64)
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯลฯ รายละเอียด
ใบลา ดาวน์โหลด
ขอเปลี่ยนเวร ดาวน์โหลด  ใหม่!
ขอเปลี่ยนเวรยาม ดาวน์โหลด
บันทึกการสอนแทน ดาวน์โหลด
ขออนุญาตนำนักเรียนไป.. ดาวน์โหลด
ขอมีบัตร ปจต หน้า 1 , หน้า 2
ขออนุญาตไปราชการ หน้า 1 , หน้า 2
ขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู New! ดาวน์โหลด
ขอลาออก(ลูกจ้างชั่วคราว) หน้า 1 , หน้า 2
การประเมินผลการปฏิบัติงานและขอเลื่อนวิทยฐานะ (เอกสารด้านล่าง) (ศ.24/5/62)New! รายละเอียด

 เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่ม
– SIYA MODEL (นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา) ดาวน์โหลด

กฏหมายการศึกษา/เอกสารอื่น

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)...ดาวน์โหลด

- สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 64 New!! [21-12-63]
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 2-64  New!! [16-11-64]
---------------------------
- แบบฟอร์มสรุปคะแนนความดีเทอม 1-63 ดาวน์โหลด   [21-12-63]
- คู่มือครูที่ปรึกษา ดาวน์โหลด  [4-11-63]
- สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 1-63 ดาวน์โหลด  [21-12-63]
- สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ดาวน์โหลด 
- คู่มือการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลด  [23-06-62]
คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบกิจกรรมชุมนุม 

สพฐ.จับมือกรมสุขภาพจิต เปิดตัว แอปพลิเคชัน “HERO” ดูแลสุขภาพจิตเด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 พบแนวโน้มต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น  เป็นนวัตกรรมจากการความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ รองรับวิถีชีวิตใหม่ ช่วยดูแลสุขภาพจิตเด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 "เข้าระบบคลิกที่นี่"

 

(คลิกที่ภาพ)

ส่วนแนะนำสำหรับ Admin ประจำกลุ่มงานและ กสร.