เอกสารสำหรับครู

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print

เอกสารสำหรับครู​ ...

จัดรวบรวมไฟล์งาน เอกสารเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ สำหรับคุณครูจัดทำรายงาน...

ครบกำหนดส่งคะแนน
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
วันที่ 23 มีนาคม 2564
มีเวลาเหลืออีก

วัน

เอกสาร 4 กลุ่มงานบริหาร

วช.ศส.01-บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง-การพัฒนา-และประเมินผลการใช้หลักสูตร
วช.ศส.02-การวิเคราะห์หลักสูตรเขียนแผนการเรียนรู้
วช.ศส.03-แบบประเมินการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียน
วช.ศส.04-บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วช.ศส.05-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
วช.ศส.06-บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ
วช.ศส.07บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วช.ศส.08-บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน
วช.ศส.09-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายการสอน
วช.ศส.10-บัญชีการใช้สื่อการเรียนรู้ 
ดาวน์โหลด บันทึกตรวจสอบหลักฐาน-13-ตัวชี้วัด-เกณฑ์-ว21_2561
————————————————-
รูปแบบการจัดแฟ้มพัฒนาตนเอง (แฟ้มเหลือง)
1. นโยบายโรงเรียนศรียานุสรณ์  ดาวน์โหลด
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของครู  ดาวน์โหลด
————————————————-
– รายชื่อนักเรียน 2563 New!! [14-07-63]
ม.1 โหลดได้ที่นี่
ม.2 โหลดได้ที่นี่
ม.3 โหลดได้ที่นี่
ม.4 โหลดได้ที่นี่
ม.5 โหลดได้ที่นี่
ม.6 โหลดได้ที่นี่
– รายชื่อนักเรียน 2562 ดาวน์โหลด
– รายชื่อนักเรียน 2561 ดาวน์โหลด
– เปลี่ยนคาบสอนแทน61 ดาวน์โหลด
– บันทึกข้อความขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
– รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดาวน์โหลด
– ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน ดาวน์โหลด
– เอกสารกิจกรรมลดเวลาเรียน ดาวน์โหลด

งานนโยบายและแผน
– New!!! ตัวอย่างการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2563  ดาวน์โหลด
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
– ขั้นตอนการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ดู
– บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด
– การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เอกสารด้านงานพัสดุ 
– บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 ดาวน์โหลด
– เอกสารขอให้จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ ดาวน์โหลด
– แบบการทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด
เอกสารด้านการเงิน
– แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
– แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
– รายงานการเดินทางคนเดียว ดาวน์โหลด
– รายงานการเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ดาวน์โหลด
– รายงานการเดินทางคนเดียวโดยรถประจำทาง ดาวน์โหลด

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯลฯ รายละเอียด
ใบลา ดาวน์โหลด
ขอเปลี่ยนเวร ดาวน์โหลด
ขอเปลี่ยนเวรยาม ดาวน์โหลด
บันทึกการสอนแทน ดาวน์โหลด
ขออนุญาตนำนักเรียนไป.. ดาวน์โหลด
ขอมีบัตร ปจต หน้า 1 , หน้า 2
ขออนุญาตไปราชการ หน้า 1 , หน้า 2
ขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู New! ดาวน์โหลด
ขอลาออก(ลูกจ้างชั่วคราว) หน้า 1 , หน้า 2
การประเมินผลการปฏิบัติงานและขอเลื่อนวิทยฐานะ (เอกสารด้านล่าง) (ศ.24/5/62)New! รายละเอียด

 เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่ม
– SIYA MODEL (นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา) ดาวน์โหลด

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)...ดาวน์โหลด