SIYANUSON SCHOOL

Welcome to our school

โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรม จริยธรรม นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรม จริยธรรม นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
         รุ่นที่ 1        วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 (ม.4/3 , 4/6 , 4/9 , 4/12 , 4/15)
         รุ่นที่ 2      วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 (ม.4/2 , 4/5 , 4/8 , 4/11 , 4/14)
         รุ่นที่ 3      วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 (ม.4/1 , 4/4 , 4/7 , 4/10 , 4/13)
 
รายละเอียดด้านล่าง

กิจกรรมล่าสุด..

2560-5-11 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2560

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ประจำปี 2560

2560-5-9 ประชุม

ประชุมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560

2560/05/8 ประชุม ผปค

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ติดตามกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ .