logo


ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์
Siyanuson Admision System

ปิดรับสมัคร


ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
ขั้นตอนการแก้ไขและพิมพ์ใบสมัคร


กำหนดการสมัครเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปี 2566
รายการ
ม.1
ม.4
ESMTE,MSEP
EP
ESMTE,MSEP
MEP
กรอกข้อมูลใบสมัครทางเว็บไซต์
7-18 กุมภาพันธ์ 2566
7-18 กุมภาพันธ์ 2566
ยื่นใบสมัคร
(นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
14-18 กุมภาพันธ์ 2566
14-18 กุมภาพันธ์ 2566
สอบคัดเลือก
(ประเมินความรู้)
4 มีนาคม 2566
09.00 น.-16.30 น.
5 มีนาคม 2566
08.00 น.-16.30 น.
สอบสัมภาษณ์
(เฉพาะนร.ที่เลือกห้องเรียน EP/MEP)
---
5 มีนาคม 2566
08.30 น.-16.30 น.
---
6 มีนาคม 2566
08.30 น.-16.30 น.
ประกาศผล(สอบคัดเลือก)
/รายงานตัว
8 มีนาคม 2566
8 มีนาคม 2566
มอบตัว
10 มีนาคม 2566
10 มีนาคม 2566
กำหนดการสมัครเรียน ห้องเรียนปกติ ปี 2566
รายการ
ม.1
ม.4
ความสามารถพิเศษ
ทั่วไป
ม.3เดิม
ความสามารถพิเศษ
ทั่วไป
กรอกข้อมูลใบสมัครทางเว็บไซต์
4-12 มีนาคม 2566
4-15 มีนาคม 2566
4-9 มีนาคม 2566
4-12 มีนาคม 2566
4-15 มีนาคม 2566
ยื่นใบสมัคร
(นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
11-12 มีนาคม 2566
11-15 มีนาคม 2566
7-9 มีนาคม 2566
11-12 มีนาคม 2566
11-15 มีนาคม 2566
สอบภาคปฏิบัติ(ความสามารถพิเศษ)
15 มีนาคม 2566
08.30 น.-16.30 น.
---
---
16 มีนาคม 2566
08.30 น.-16.30 น.
---
ประกาศผลการทดสอบภาคปฏิบัติ
และรายงานตัว
16 มีนาคม 2566
---
---
17 มีนาคม 2566
---
สอบคัดเลือก
(ประเมินความรู้)
25 มีนาคม 2566
08.30 น.-16.30 น.
26 มีนาคม 2566
08.30 น.-16.30 น.
ประกาศผล(สอบคัดเลือก)/รายงานตัว
(ม.4 เลือกแผนการเรียน)
29 มีนาคม 2566
30 มีนาคม 2566
มอบตัว
1 เมษายน 2566
2 เมษายน 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ครูวรัลลวร 084 354 4166
ครูกวิตา 087 133 6311
ครูไพเราะ 085 083 5258
รองสมหมาย 084 362 6079
Line : varunlavon