Mobirise Site Maker

กำหนดการรับสมัครนักเรียน

แจ้งนักเรียน ม.3 เดิม

ที่จะสมัครเรียนต่อ ม.4
ไม่ต้องกรอกผลการเรียน ในกรอบสีแดง

นักเรียนต้องกรอกข้อมูลการสมัครทางเว็บไซต์ระบบสมัครเรียนของโรงเรียน

แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนำมายื่นสมัคร ในวันเวลาที่กำหนด