ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ด้วยโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ส่งเสริมการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ บรรยากาศคณะกรรมการกลั่นกรอง ในการประเมิน ค.ศ.2 ค.ศ.3 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว.21) โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี