“โครงการจิตอาสาศรียานุสรณ์ปันน้ำใจ”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

           “โครงการจิตอาสาศรียานุสรณ์ปันน้ำใจ” สืบเนื่องจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองนักเรียนได้ทราบว่ามีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ชื่อ เด็กหญิงรัตนา ทับทิม   เป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีความกตัญญู คอยดูแล ตา ยาย มีฐานะค่อนข้างยากจน สภาพที่อยู่อาศัย   ไม่แข็งแรง มั่นคงและไม่ปลอดภัย ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดจัดทำโครงการจิตอาสาศรียานุสรณ์ปันน้ำใจขึ้น เพื่อเป็นน้ำใจจากคณะครู และบุคลากรในโรงเรียนทั้งบริจาดเงิน สิ่งของ พร้อมร่วมแรงกาย แรงใจ ลงมือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เช่น หลังคา พื้นบ้าน เดินระบบไฟฟ้า เทพื้นคอนกรีต จัดเป็นทุนการศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2564
            ขอขอบคุณ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด ที่ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และเป็นกำลังใจให้ ครูและบุคลากร ที่สำคัญอย่างยิ่ง ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทั้งแนวหน้าและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ขอบคุณครับ