วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน ม.3 5 6 รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน ม.3 5 6 รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 (Pfizer) โรงเรียนศรียานุสรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับ คณะครูที่ปรึกษา และทีมงานครูที่เกี่ยวข้อง ดูแล ควบคุมนักเรียนอย่างใกล้ชิดในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด  … นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับวัคซีนครบทุกระดับเรียบร้อย
        ขอขอบคุณทีมคณะแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยอำนวยความสะดวก ดูแล เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี