คุณครูและบุคลากรตรวจ ATK เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

วันที่ 30 มกราคม 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ก่อนทำการเปิดเรียนแบบ On – Site ในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า นำโดยนางสาวจิตติยา สมบัติบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการฯ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าและคณะ