ประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

9 พฤษภาคม 2565 สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนและให้ความรู้บุคลากรในสถานศึกษาในการตรวจ ATK ด้วยตนเอง