ยินดีกับผลงาน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้้าด้วยอินดิเคเตอร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ขอแสดงความยินดี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2565 (Thailand Junior Water Prize 2022)
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้้าด้วยอินดิเคเตอร์
จากธรรมชาติร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจสอบค่าสี
#ครูที่ปรึกษาครูชาญเถาวันนี