นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

การจ่ายเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ม.๒ ๓ ๕ ๖
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาเพื่อนำไปดำเนินการ ในเรื่องหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับรายการที่โรงเรียนต้องจ่าย
เป็นเงินสดให้กับนักเรียน คือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์