ค่ายไอทีพี่สอนน้อง-2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

โครงการ “ค่าย IT พี่สอนน้อง (เว็บมาสเตอร์จูเนียร์)” ขอขอบคุณนายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ใน รวมทั้ง นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , นายศรีศักดิ์  พูลสมบัติ รองประธานฯ (เทคโนโลยี) และคุณครู พี่เลี้ยง ทุกท่าน

ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายการให้บริการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ค่าย IT พี่สอนน้อง (เว็บมาสเตอร์จูเนียร์)” จำนวน 11 ปีที่ผ่านมา จากการประเมินโครงการจากแบบสอบถาม และการสังเกต พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในทางบวกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนในกลุ่มที่สนใจ และให้นักเรียนรุ่นพี่ที่มีความสามารถได้ถ่ายทอดความสามารถสู่รุ่นน้องได้

     ดังนั้น  งานคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนศรียานุสรณ์   จึงได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “ค่าย IT พี่สอนน้อง (เว็บมาสเตอร์จูเนียร์)” โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. เพื่อตอบสนองนโยบาย สพฐ. เป้าหมายการให้บริการ สพฐ มาตรการกลยุทธที่ 4 (เทคโนโลยี)
  2. เพื่อจัดอบรมให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจในด้านการจัดทำเว็บไซต์
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นพี่ได้สร้างมิตรภาพอันดีงามสู่รุ่นน้องและเป็นแบบอย่างที่ดี
  4. เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความสามารถในการส่งเสริมเข้าแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในโอกาสต่อไป

      การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน  80 คน พี่เลี้ยง 20 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 (สายวิทย์-คอม) มีระยะเวลาในการฝึกอบรม   2 วัน  ตั้งแต่วันที่ 6-7 สิงหาคม ๒๕๖5 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ ห้องคอมพิวเตอร์ 3  โรงเรียนศรียานุสรณ์

รายชื่อผู้เข้าอบรม