ซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ 20-21 ส.ค.2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

โครงการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณนายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (On Line) ในครั้งนี้ ใน และได้รับเกียรติจาก นายศรีศักดิ์  พูลสมบัติ รองประธานฯ (เทคโนโลยี) และคุณครู พี่เลี้ยง ทุกท่าน

     ดังนั้น  งานคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรียานุสรณ์   จึงได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตรซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. เพื่อตอบสนองนโยบาย สพฐ. เป้าหมายการให้บริการ สพฐ มาตรการกลยุทธที่ 4 (เทคโนโลยี)
  2. เพื่อจัดอบรมให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจในด้านการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นพี่ได้สร้างมิตรภาพอันดีงามสู่รุ่นน้องและเป็นแบบอย่างที่ดี
  4. เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความสามารถในการส่งเสริมเข้าแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในโอกาสต่อไป

      การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน  80 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 5/11 (สายวิทย์-คอม) พี่เลี้ยง 20 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 (สายวิทย์-คอม) มีระยะเวลาในการฝึกอบรม   2 วัน  ตั้งแต่วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตฯและ ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนศรียานุสรณ์