รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานครูชาวต่างชาติ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานครูชาวต่างชาติ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานครูชาวต่างชาติ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑.๒ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท