พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
2/5

วันที่ 1 มีนาคม 2564 บุคลากรโรงเรียนศรียานุสรณ์เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล เมื่อปี2563 ได้แก่

➡️ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นายชาญ เถาวันนี

➡️ รางวัลครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ระดับจังหวัด ได้แก่ นางสาวทิพวัลย์ วัชรกุลศิริศักดิ์

➡️ รางวัลครูดีศรีจันทบูร ได้แก่ นายสมหมาย โอภาษี

➡️ รางวัลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เฉพาะอำเภอเมือง
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
– ครูดีเยี่ยมนางสาวอุบลวรรณ  สัจจาสัย ,นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
– ครูดีเด่น ได้แก่ 
นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ, นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย, นายณรงค์ชัย ละออภักตร์, นางทองใบ สารจันทร์, นางศิวพร สุขวังไทร, นางสาวช่อผกา จันทรากร, นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดช