นักเรียนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
2/5
CEFR คือ ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษษอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for Languages  ข้อสอบนี้จะวัดผลภาษาได้แท้จริงกว่าข้อสอบ TOEIC ที่ทดสอบแค่ทักษะการฟัง/การอ่าน เพราะจะทดสอบทักษะการพูดและการเขียนแบบครบวงจร