สอบธรรมศึกษา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
2/5

โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นสนามสอบของสำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศให้จัดการสอบธรรมสนามหลวงเฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ส่วนวิธีปฏิบัติในการสอบนั้นให้ถือปฏิบัติตามประกาศสนามหลวงแผนกธรรม