ยินดีและชื่นชมกับพี่ ม.6 ทุกคน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

Congratulations! ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับพี่ๆ ม.6 ที่มีชื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจะจำแนกเป็นมหาวิทยาลัย ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

รายชื่อสถานศึกษา

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-วิทยาเขตชลบุรี
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี