เรื่อง สัตรีชาวชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมใจกันคิดจัดการซื้อเครื่องบินให้แก่กองทัพบกสยาม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
“เรื่องสัตรีชาวชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมใจกันคิดจัดการซื้อเครื่องบินให้แก่กองทัพบกสยาม”
ด้วยสัตรีในจังหวัดจันทบุรี ได้ปรารภกันถึงการสำแดงความกตัญญูกตะเวทีต่อ ชาติ สาสนาพระมหากษัตริย์ จึงประชุมตกลงพร้อมใจกันดำริห์จัดการเรี่ยรายเงิน ส่งกำลังบำรุงของชาติทางอากาศ ให้เปนจำนวนเพียงพอที่จะซื้อเครื่องบินได้สัก ๑ เครื่อง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องบินนั้นไว้ใช้ราชการในกองทัพบกสยาม โดยที่ได้มีความเห็นพรักพร้อมเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสัตรีเปนความตระหนักแน่แล้วว่าจักเปนเครื่องป้องกัน รักษาชาติ สาสนา พระมหากษัตริย์ ได้อย่างดียิ่ง เครื่องบินที่จะซื้อครั้งนี้ ได้ประมาณกันไว้ว่าโดยราคาเครื่องหนึ่งสัก ๙,๐๐๐ บาท หากได้เงินเกินจำนวนนี้ขึ้นไปก็จักนำส่งไว้เปนเงินทุนบำรุงการบินในกองทัพบกสืบไป
บัดนี้สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรีได้ทรงรับเงินรายนี้ไว้แล้ว ๒,๐๐๐ บาท และทรงนำส่งมายังกระทรวงกระลาโหมเปนงวดที่ ๑ พร้อมทั้งรายนามผู้บริจาคทรัพย์ ซึ่งแสดงไว้ท้ายแจ้งความนี้
กระทรวงกระลาโหมมีความยินดี ในความคิดของสัตรีจังหวัดจันทบุรี ซึ่งดำริห์จัดการเพื่อสนองคุณชาติ สาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ปรากฎแก่ประชาชนชาวไทยในกาละครั้งนี้อย่างเอกอุ เมื่อได้รับเงินต่อไปจนเปนจำนวนอันเพียงพอแก่ค่าเครื่องบินแล้ว จักได้จารึกเครื่องบินของกระทรวงกระลาโหม ๑ เครื่องว่า “หญิงจังหวัดจันทบุรี ๒” ให้ปรากฎเปนเกียรติศักดิ์สัตรีในจังหวัดนี้สืบไปในภายน่า โดยโอกาศนี้ขอแสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งแก่ผู้เริ่มคิดผู้จัดการและผู้บริจาคทรัพย์จงทั่วกัน ผลดีอันใดซึ่งจักส่งเสริม ให้เปนไปสมดังมโนรถของสัตรีเหล่านี้ไซร้ ขอจงบันดาลดลให้ประสบสิ่งซึ่งจักพึงปรารถนานั้นทุกประการเทอญ
แจ้งความมา ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
นายพลเอก พระยาสีหราชเดโชไชย
ผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกระลาโหม
************************
เรื่องนี้บันทึกในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ และปรากฏในอินเทอร์เน็ต​ โชคดีที่ ท่านพี่ขุนสุริยเดช คุณครูสุริยา ชมศาสตร์​ ยอดนักประวัติศาสตร์​ท้องถิ่นจันทบุรี แห่ง รร.สฤษดิเดช ส่งภาพเครื่องบิน จันทบุรี ๒ และบัญชีรายชื่อผู้บริจาค มาให้เราได้ชื่นชมด้วยความภูมิใจ
ที่สำคัญ นางวิภาชวิทยาสิทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียนศรียานุสรณ์ นำทีมครูสตรีศรียาร่วมบริจาค
เห็นรายชื่อผู้บริจาคเมื่อ ๑๐๐ ปี ที่แล้ว หลายท่านอาจเป็นญาติพี่น้องเรา มาร่วมอนุโมทนาบุญกับบุพการีขอเรากันนะครับ
***บันทึกตามอักขรวิธีของต้นฉบับ