ผลงานเกียรติบัตรของครูจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ข้อมูลทั่วไป

 ชื่อ  นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์

    สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
    เขต/อำเภอ  เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
    สังกัดส่วนราชการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วPA (2565) ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรียานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  Click
วPA (2566) ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566
(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรียานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  Click 

สื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยี 2  
รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี 3
รายวิชาวิทยาการคำนวณ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเทคโนโลยี 2