แสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดสวดมนต์หมู่

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง
1.นางสาวชนิกานต์ หลิมวานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.นางสาวปวีณ์ธิดา กิจเจริญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3.นางสาวสุกัญญา ชัยกุลศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.เด็กหญิงสุรางค์สิริ ทองซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

5.เด็กหญิงวชิรญา ประดิษฐศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ต่อไป

ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชาย
1.นายอิทธิวัตร์ เสาวโร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.นายณัฐศรัณย์ สันติธนันท์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3.นายพลวัฒน์ สุขกิจสันติชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4.นายธีรภัทร์ เปลี่ยนโมลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5.นายวัชระพล ยอดสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5