ITA-64

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565

หน้าหลัก (OIT-SIYA) รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ขอ …

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 Read More »

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หน้าหลัก (OIT-SIYA) รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ขอ …

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Read More »

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

หน้าหลัก (OIT-SIYA) รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ขอ …

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน Read More »