Mobirise Website Builder

ทำเนียบผู้บริหาร

นายประชง วัฒนชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท (ค.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

นายสมหมาย โอภาษี

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท (กศ.ม.)

นางสาวสุมาลี นิตย์จินต์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท (กศ.ม.)

นายกฤตภัค จันทเหี้ยม

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก (PH.D.)

นางปิยะวดี ใจคง

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท (กศ.ม.)