บุคลากรโรงเรียน​ศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

    ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
    จังหวัดจันทบุรี 22000
    Email: siyanuson@siya.ac.th
    Phone: 039-311225 (งานประชาสัมพันธ์)
    039-301903 (งานวิชาการ)
    Fax: 039-301691

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาจีน-เขมร-ญี่ปุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ