ศรียา : สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยศึกษา

Photographs : Admin Kru-noi

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จัดทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยศึกษา ประจำปีบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ณ ศูนย์สอบโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 , 22 - 23 สิหาคม 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi