ศรียา : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว

Photographs : Admin Kru-noi

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ศูนย์แนะแนวจังหวัดจันทบุรี และศูนย์แนะแนวจังหวัดตราด ดำเนินการขยายผลการแนะแนวนำไปสู่การพัฒนางานแนะแนวให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ฯ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวขึ้น ณ ห้องสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25-26 กันยายน 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi