ศรียา : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว

Photographs : Admin Kru-noi

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ศูนย์แนะแนวจังหวัดจันทบุรี และศูนย์แนะแนวจังหวัดตราด ดำเนินการขยายผลการแนะแนวนำไปสู่การพัฒนางานแนะแนวให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ฯ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวขึ้น ณ ห้องสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25-26 กันยายน 2563

Admin Kru-noi