ศรียา : ประชุมผู้ปกครอง 2/2563

Photographs : Admin Kru-noi

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายวัชรลักษณ์ ตากใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจัดประชุมขึ้นเพื่อให้ครูประจำชั้นได้สนทนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป วันเสาร์ที่ 5 และ 15 ธันวาคม 2563 โดยจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ทุกระดับชั้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi