ศรียา : อบรมเกี่ยวกับยาเสพติด

Photographs : Admin Kru-noi

กสร.สุขศึกษาและพลศึกษา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้กับนักเรียน ณ ห้องสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 10 กันยายน 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi