กลุ่มงานบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ
ข่าวใหม่
ข่าวใหม่
 
 
รองสุรภา
นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์
 
 >>  งานสำนักงาน
 >>  งานอาคารสถานที่
 >>  งานสิ่งแวดล้อม
 >>  งานจัดการขยะ
 >>  งานสารสนเทศ
 >>  งานสวัดดิการ
 >>  งานประชาสัมพันธ์
>>  งานจัดทำเว็บไซต์
 >>  งานอนามัยโรงเรียน
 >>  งานโภชนาการ
 >>  งานโสตทัศนศึกษา
>>  งานไฟฟ้า
 >> งานประปา
>>  งานโทรศัพท์
>>  งานสัมพันธ์ชุมชน
>>  งานเกียรติภูมิ
>>  งานศรียาสาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนศรียานุสรณ์ เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1225 โทรสาร. 0-3930-1691