mobirise.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

            การบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ SIYA Model เป็นนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้บริหารจนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จากโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559 – 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ SIYA Model ประกอบด้วย ความสำคัญของผลงาน จุดประสงค์และเป้าหมาย กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ ปัจจัยความสำเร็จ บทเรียนที่ได้รับ การเผยแพร่ และการได้รับรางวัล ซึ่งแสดงถึงผู้เรียนมี ศักยภาพเป็นพลโลก  รายละเอียดรูปแบบของการบริหาร ดังนี้
1. หน้าปก-SIYA-model ดาวน์โหลด
2. คำนำ-สารบัญ ดาวน์โหลด
3. เนื้อหาหน้า ดาวน์โหลด
4. ภาคผนวก ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

เอกสารสำหรับคุณครู/แบบฟอร์มงานต่างๆ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนกับผู้ปกครอง

กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 อย่างสมพระเกียรติ ณ สนามโรงเรียนศรียานุสรณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562..

ซักซ้อมเตรียมการประเมินภายนอกรอบสี่

29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและซักซ้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ ซึ่งจะเข้ารับการประเมินในระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 2562...

พิธีเชิดชูเกียติ
"คนดีศรียา 62"

5 กันยายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเข็มมอบให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนใน 3 ด้าน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้...

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

8 สิงหาคม 2562 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์

รับมอบรถตู้ และ เครื่องปรับอากาศ

25 กันยายน2562 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ ทำพิธีมอบรถตู้และเครื่องปรับอากาศ โดยมี ผอ.พรต สุภาพงษ์ ผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนต่อไป

"พิธีมุทิตาจิต 2562"

19 กันยายน 2562 คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนทุกระดับชั้นได้จัดพิธีมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ แด่
1. นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางสาววารินทร์ พูลกิจ ครู กสร.ศิลปะ
3. นางกำไล เรืองจรูญ ครู กสร.คณิตศาสตร์

นวัตกรรมและผลงานที่เกิดจากผู้เรียน...

นวัตกรรมและผลงานนักเรียน

ภาพยนตร์ เรื่อง QR CODE ที่ 4 ระดับชาติ
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)