Website Builder

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

เอกสารสำหรับคุณครู/แบบฟอร์มงานต่างๆ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนกับผู้ปกครอง

กิจกรรมในโรงเรียน ติดตามได้ที่นี่...

2562-11-25 วันมหาธีรราชเจ้า ร.๖

สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

2562-11-11 ถึง 12 รับการประเมิน สมศ. รอบสี่

11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์รับตรวจรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

ติวโอเน็ต นักเรียน ม.3 และ ม.6 และ ติว PAT ม.6 ปีการศึกษา 2562

กสร.ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านคุณภาพการเรียนการสอน ร่วมกับ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ ดำเนินการจัดติวให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ในเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมชยางกูร

2562-11-29 สอบธรรมศึกษา

เนื่องด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. โดยโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เป็นสนามสอบธรรมให้กับนักเรียนในครั้งนี้...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 อย่างสมพระเกียรติ ณ สนามโรงเรียนศรียานุสรณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562..

ซักซ้อมเตรียมการประเมินภายนอกรอบสี่

29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและซักซ้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ ซึ่งจะเข้ารับการประเมินในระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 2562...

พิธีเชิดชูเกียติ
"คนดีศรียา 62"

5 กันยายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเข็มมอบให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนใน 3 ด้าน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้...

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

8 สิงหาคม 2562 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์

รับมอบรถตู้ และ เครื่องปรับอากาศ

25 กันยายน2562 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ ทำพิธีมอบรถตู้และเครื่องปรับอากาศ โดยมี ผอ.พรต สุภาพงษ์ ผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนต่อไป

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ

19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต้อนรับนายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน....

##ใกล้ช่วงเวลาลาจากแต่ก็เป็นเวลาของความสุข สำหรับพี่ ม.6 และ ม.3

ติดตามเพลงของโรงเรียนศรียานุสรณ์

มาร์ชศรียานุสรณ์
ปรัชญาศรียานุสรณ์
ศรียาฯที่รัก
ศรียาฯ คู่ดินฟ้า
วงรำศรียาฯ
ลาแล้วศรียา

ได้ที่นี่

นวัตกรรมและผลงานที่เกิดจากผู้เรียน...

นวัตกรรมและผลงานนักเรียน

ภาพยนตร์ เรื่อง QR CODE ที่ 4 ระดับชาติ
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

            การบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ SIYA Model เป็นนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้บริหารจนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จากโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559 – 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ SIYA Model ประกอบด้วย ความสำคัญของผลงาน จุดประสงค์และเป้าหมาย กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ ปัจจัยความสำเร็จ บทเรียนที่ได้รับ การเผยแพร่ และการได้รับรางวัล ซึ่งแสดงถึงผู้เรียนมี ศักยภาพเป็นพลโลก  รายละเอียดรูปแบบของการบริหาร ดังนี้
1. หน้าปก-SIYA-model ดาวน์โหลด
2. คำนำ-สารบัญ ดาวน์โหลด
3. เนื้อหาหน้า ดาวน์โหลด
4. ภาคผนวก ดาวน์โหลด