mobirise.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

เอกสารสำหรับคุณครู/แบบฟอร์มงานต่างๆ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนกับผู้ปกครอง

กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 อย่างสมพระเกียรติ ณ สนามโรงเรียนศรียานุสรณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562..

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

8 สิงหาคม 2562 นายพรต  สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

พิธีเชิดชูเกียติ
"คนดีศรียา 62"

5 กันยายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเข็มมอบให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนใน 3 ด้าน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้...

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

8 สิงหาคม 2562 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์

โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำสู่ความเป็นต้นแบบความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ

2562-08-18 19 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำสู่ความเป็็นต้นแบบความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

"พิธีมุทิตาจิต 2562"

19 กันยายน 2562 คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนทุกระดับชั้นได้จัดพิธีมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ แด่
1. นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางสาววารินทร์ พูลกิจ ครู กสร.ศิลปะ
3. นางกำไล เรืองจรูญ ครู กสร.คณิตศาสตร์

ผลงานของนักเรียน