Site Creator

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งประชาสัมพันธ์..

ข้อมูลสำหรับนักเรียน ตารางเรียน หรือข้อมูลต่างๆ ติดตามได้ที่หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน"

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนกับผู้ปกครอง

Admin Siyanuson

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

Admin Siyanuson

เอกสารสำหรับคุณครู/แบบฟอร์มงานต่างๆ

Admin Siyanuson

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Admin Siyanuson

รับสมัครนักเรียน ปี 2564

Admin Siyanuson

ค่ายโครงงานสืบสานสู่ปฏิบัติ "รักษ์ต้องเลิก" โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

post by admin 2563-12-7

 โรงเรียนศรียานสุรณ์ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์และทุนพอเพียงจัดโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายโครงงาน Virus End Game ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้

กิจกรรมทัศนศึกษา

post by admin 2563-12-6

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนศรียานสุรณ์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ออกทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง โดยแหล่งเรียนรู้ป่าวังจันทร์ และเรือรบหลวงประแสร์ โดยการนำของหัวหน้าระดับชั้น ม.2 และครูประจำชั้นทั้ง 10 ห้อง โดยเด็กๆ ได้รับความรู้และสนุกในการเดินทางครั้งนี้

พิธีเข้าประจำกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

post by admin 2563-12-23

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนศรียานสุรณ์จัดพิธีเข้าประจำกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจัดการศึกษา

post by admin 2563-11-26 

 คณะกรรมการบริหารร่วมกันประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจัดการศึกษา นำโดยนายวัชรลักษณ์ ตากใบ ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ร่วมกัน วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

กิจกรรมวันเอดส์โลก (World AIDS Day)

post by admin 2563-12-1

ด้วยวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ไปกว่า 25 ล้านคนแล้วทั่วโลก โรงเรียนศรียานุสรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ขึ้นเพื่อรณรงค์และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และเรียนรู้ถึงวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี โดยมีนายวัชรลักษณ์ ตากใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบรางวัลและให้กำลังใจ

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

post by admin 2563-12-4

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมพิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เวลา 08.30 น. ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุม โดยมีนายวัชรลักษณ์ ตากใบ เป็นประธานในพิธี

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 2-2563

post by admin 2563-12-5

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายวัชรลักษณ์ ตากใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจัดประชุมขึ้นเพื่อให้ครูประจำชั้นได้สนทนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป วันเสาร์ที่ 5 และ 15 ธันวาคม 2563 โดยจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ทุกระดับชั้น

30 กันยายน กตเวทิตาจิตศิษย์ศรียากราบลาครู
วันที่ 30 กันยายน 2563

post by admin 2563-9-30 

 

4 ตุลา 100 ปี ศรียา

post by admin 2563-10-4

๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ร่วมกันจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี นามว่าศรียานุสรณ์ บวงสรวง ร.๖ , ทำบุญวันกำเนิดโรงเรียน , พิธีมอบทุนการศึกษา ขึ้น ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

ต้อนรับนายวัชรลักษณ์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการศรียานุสรณ์

post by admin 2563-10-29

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ต้อนรับนายวัชรลักษณ์ ตากใบ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศรียานุสรณ์ ณ หอประชุมชยางกูร

การประเมินความพร้อมและพัฒนาครูอย่างเข้ม

post by admin 2563-11-3

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประเมินพร้อมพร้อมฯ ครั้งสุดท้ายสำหรับครูผู้ช่วยเพื่อแต่งตั้งเป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 6 ราย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

post by admin 2563-08-14

ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนศรียานุสรณ์ กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง โดย นักเรียนชั้น ม.5/8 , 5/9 

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

post by admin 2563-08-14

โรงเรียนศรียานุสรณ์ เชิญเครือข่ายผู้ปกครองในทุกระดับชั้นประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเลือกตั้งประธานเครือข่าย..

2563-09-11 ให้ความรู้ อบรมพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

post by admin 2563-08-11

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ อบรมพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน โดยมี นายธิติ  สวนแก้ว รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว...

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแน

post by admin 2563-09-25

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ศูนย์แนะแนวจังหวัดจันทบุรี และศูนย์แนะแนวจังหวัดตราด ดำเนินการขยายผลการแนะแนวนำไปสู่การพัฒนางานแนะแนวให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ฯ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวขึ้น ณ ห้องสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25-26 กันยายน 2563

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฯ

post by admin 2563-08-7 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคตะวันออกปีการศึกษา 2563 ปฐมนิเทศออนไลน์จากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

อบรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้

post by admin 2563-08-8 

2563-08-8 โรงเรียนศรียานุสรณ์ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ภาคเอกชนจัดอบรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ภาพบรรยากาศ (คลิกชมเพิ่มเติมที่ภาพ)

2563-08-11 พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

post by admin 2563-08-11

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ศูนย์สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ..

post by admin 2563-08-16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จัดทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยศึกษา ประจำปีบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ณ ศูนย์สอบโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 , 22 - 23 สิงหาคม 2563

เตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

post by admin 2563-06-11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ 1/2563 ของคุณครูในกลุ่มสาระฯ โดยมีท่านรองธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการเป็นผู้กำกับติดตามและมี admin หลักที่ดูแลกลุ่มสาระฯ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนก่อนจะใช้จริงในตอนเปิดภาคเรียน..

2563-06-12 รายงานตัวและ ม. 1 - ม.4

post by admin 2563-06-12 

ภาพบรรยากาศ : โรงเรียนศรียานุสรณ์ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนในการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 โดยทางโรงเรียนได้จัดระเบียบเว้นระยะห่างสำหรับป้องกันการระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี

2563-06-11 และ 12 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

post by admin 2563-06-11

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4 ประจำภาคเรียนที่ี 1/2563 โดยมี นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย

2563-06-11 ม. 4 เลือกสายการเรียน

post by admin 2563-06-11

โรงเรียนศรียานุสรณ์เปิดให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 เลือกแผนการเรียนที่ตนเองสนใจ ทั้งหมด 15 ห้องเรียน

2563-06-6 การสอบเข้าเรียน ม.1

post by admin 2563-06-6 

ภาพการจัดระเบียบและบรรยากาศการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

2563-06-7 การสอบเข้าเรียน ม.4

post by admin 2563-06-7 

ภาพการจัดระเบียบและบรรยากาศการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

2563-06-8 ถึง 10 นักเรียนชั้นเคลื่อน รับเครื่องแบบนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน

post by admin 2563-06-8 และ 8

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดระเบียบให้นักเรียนชั้นเคลื่อน รับเครื่องแบบนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน โดยมีการวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ในการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม 1/2563

2563-06-11 ม. 4 เลือกสายการเรียน

post by admin 2563-06-11

โรงเรียนศรียานุสรณ์เปิดให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 เลือกแผนการเรียนที่ตนเองสนใจ ทั้งหมด 15 ห้องเรียน

2562-11-25 วันมหาธีรราชเจ้า ร.๖

สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

2562-11-11 ถึง 12 รับการประเมิน สมศ. รอบสี่

11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์รับตรวจรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

ติวโอเน็ต นักเรียน ม.3 และ ม.6 และ ติว PAT ม.6 ปีการศึกษา 2562

กสร.ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านคุณภาพการเรียนการสอน ร่วมกับ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ ดำเนินการจัดติวให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ในเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมชยางกูร

2562-11-29 สอบธรรมศึกษา

เนื่องด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. โดยโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เป็นสนามสอบธรรมให้กับนักเรียนในครั้งนี้...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 อย่างสมพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562..

ซักซ้อมเตรียมการประเมินภายนอกรอบสี่

29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและซักซ้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ ซึ่งจะเข้ารับการประเมินในระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 2562...

พิธีเชิดชูเกียติ
"คนดีศรียา 62"

5 กันยายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเข็มมอบให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนใน 3 ด้าน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้...

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

8 สิงหาคม 2562 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์

รับมอบรถตู้ และ เครื่องปรับอากาศ

25 กันยายน2562 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ ทำพิธีมอบรถตู้และเครื่องปรับอากาศ โดยมี ผอ.พรต สุภาพงษ์ ผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนต่อไป

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ

19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต้อนรับนายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน....

ติดตามเพลงของโรงเรียนศรียานุสรณ์

มาร์ชศรียานุสรณ์
ปรัชญาศรียานุสรณ์
ศรียาฯที่รัก
ศรียาฯ คู่ดินฟ้า
วงรำศรียาฯ
ลาแล้วศรียา

ได้ที่นี่

นวัตกรรมและผลงานที่เกิดจากผู้เรียน...

นวัตกรรมและผลงานนักเรียน