ประกาศเจตจำนงสุจริต
ประกาศโีรงเรียนศรียานุสรณ์
เรื่อง เจตจำนงสุจริต
ในการบริหารงานของโีรงเรียนศรียานุสรณ์ สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ของ โรงเรียนศรียานสุรณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ