ครูพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย

ชื่อ นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย

สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา  โรงเรียนศรียานุสรณ์
เขต/อำเภอ  เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
สังกัดส่วนราชการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์แฟ้มสะสมงาน

วิชา วิทยาการคำนวณ ม.1

วิชา การออกแบบเทคโนโลยี ม.1

วิชา คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) ม.1