OIT ปีงบ 2563

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ของ โรงเรียนศรียานสุรณ์
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตาม แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ปี 2563 ของหน่วยงานโรงเรียนศรียานุสรณ์