logo


ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์
Siyanuson Admision System
ปิดรับสมัครคำถามพบบ่อย
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติและความสามารถพิเศษ


ขั้นตอนการกรอกใบสมัครม.4 ประเภท โควตา ม.3 เดิม โรงเรียนศรียานุสรณ์


ขั้นตอนการแก้ไขและพิมพ์ใบสมัคร


กำหนดการสมัครเรียน ห้องเรียนปกติ ปี 2566
รายการ
ม.1
ม.4
ความสามารถพิเศษ
ทั่วไป
ม.3เดิม
ความสามารถพิเศษ
ทั่วไป
กรอกข้อมูลใบสมัครทางเว็บไซต์
4-12 มีนาคม 2566
4-15 มีนาคม 2566
4-9 มีนาคม 2566
4-12 มีนาคม 2566
4-15 มีนาคม 2566
ยื่นใบสมัคร
11-12 มีนาคม 2566
11-15 มีนาคม 2566
7-9 มีนาคม 2566
11-12 มีนาคม 2566
11-15 มีนาคม 2566
สอบภาคปฏิบัติ(ความสามารถพิเศษ)
15 มีนาคม 2566
08.30 น.-16.30 น.
---
---
16 มีนาคม 2566
08.30 น.-16.30 น.
---
ประกาศผลการทดสอบภาคปฏิบัติ
และรายงานตัว
16 มีนาคม 2566
---
---
17 มีนาคม 2566
---
สอบคัดเลือก
(ประเมินความรู้)
25 มีนาคม 2566
08.30 น.-16.30 น.
26 มีนาคม 2566
08.30 น.-16.30 น.
ประกาศผล(สอบคัดเลือก)/รายงานตัว
(ม.4 เลือกแผนการเรียน)
29 มีนาคม 2566
30 มีนาคม 2566
มอบตัว
1 เมษายน 2566
2 เมษายน 2566