https://mobirise.com/

ประกาศผลการสอบ ม.4 ห้องปกติ
ปีการศึกษา 2562

ยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อโรงเรียนศรียานุสรณ์ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 ...

ประกาศผลการสอบ ม.1 ห้องปกติ
ปีการศึกษา 2562

ยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อโรงเรียนศรียานุสรณ์ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 ...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

[26  มีนาคม 2562 เวลา  14.30 น.] นักเรียนอ่านประกาศติดตามรายละเอียดการรายงานตัว...

เอกสารประกอบการสมัคร

siyanuson

 
1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบพิมพ์จากเว็บไซต์
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนผู้สมัคร(ถ้ามี) ผู้บริหาร/นายทะเบียนรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป(ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)

ขั้นตอนการสมัคร

siyanuson

 
1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
2. ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่โรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด
3. สอบวัดความรู้ (เตรียมดินสอ 2B , ยางลบ)
4. ประกาศผล

กรณี ที่นักเรียนกรอกข้อมูลแล้วพบปัญหา...

siyanuson

ให้ดำเนินการดังนี้....คลิกเพื่อดู

ห้องเรียนทั่วไป

ปรับปรุง 28-03-2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนทั่วไป
ม.1 และ ม.4 

[พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 เวลา  14.20 น.]
นักเรียนอ่านประกาศติดตามรายละเอียดให้ละเอียด...

เอกสารประกอบการสมัคร

siyanuson

 
1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบพิมพ์จากเว็บไซต์
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนผู้สมัคร(ถ้ามี) ผู้บริหาร/นายทะเบียนรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป(ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)

แผนการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562

siyanuson

 

ส่งหลักฐานการรับสมัครเพิ่มเติม (เฉพาะนักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ)
(หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี )

siyanuson

หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี.... ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ประกาศการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
โควต้า ม.4 (ม.3 เดิม)

- ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียน ม. 3 เดิม ที่ได้รับโควตาเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ได้รับโควต้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียด


ประกาศการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ระเบียบการรับสมัคร ห้องปกติ-ม.1 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ระเบียบการรับสมัคร ห้องปกติ-ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ระเบียบการรับสมัคร ม.1
ปีการศึกษา 2562
(ความสามารถ) 

รายละเอียด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ความสามารถ) ม.1 

ระเบียบการรับสมัคร ม.4 
ปีการศึกษา 2562
(ความสามารถ) 

- รายละเอียด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ความสามารถ) ม.4

ห้องเรียนพิเศษ 

ปรับปรุง  12-03-2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ 

[อังคาร 12 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.]นักเรียนอ่านประกาศติดตามรายละเอียดการรายงานตัว...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ที่นี่ 

ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับนักเรียนปี2562_พิเศษ

รายละเอียด

ระเบียบการรับสมัครห้องพิเศษ-ม.1 - 2562

รายละเอียด

ระเบียบการรับสมัครห้องพิเศษ-ม.4 - 2562

รายละเอียด

ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ

รายละเอียด

SHARE THIS PAGE!