Mobirise Web Page Builder

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูขวัญเรือน ปริ่มกมล

- แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
- การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลับด้านห้องเรียน (Flip Classroom) 28/12/61
- “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ด้วย IoT และการใช้ Fabrication Lab สำหรับครูมัธยมศึกษา” 23/06/62
- เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน 25/07/62
- ค่ายอัจฉริยะเปลี่ยนโลก (The Change Camp) 15/07/59
- งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 EDUCA 2016 18/11/59
ติดตามได้ที่นี่...

ครูพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย

ติดตามได้ที่นี่...

ครู..

-

แชร์...